Jesteś przedsiębiorcą przetwarzającym, zbierającym i zarządzającym składowiskiem odpadów? Jeżeli tak, to musisz wiedzieć, że obowiązują Cię nowe wymogi. Zmieniła się ustawa o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 1592) od 22 lutego 2019r. Zgodnie z nią przetwarzający, zbierający odpady oraz zarządcy składowiskami mają obowiązek wprowadzenia wizyjnego systemu i kontroli, monitoringu odpadów czyli miejsca ich magazynowania.

Nowe przepisy zostały prowadzone ustawą z 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zaczęła obowiązywać 5 września 2018r. i na jej podstawie opracowano rozporządzenie dotyczące wizyjnego systemu kontroli. Przepisy w zakresie wizyjnego systemu kontroli tej ustawy weszły w życie. 22 lutego 2019r.

Kogo dotyczy ustawa śmieciowa?

Jako przedsiębiorcy obowiązuje Cię nowa ustawa śmieciowa. Wg niej przetwarzający oraz zbierający odpady i zarządzający składowiskiem masz obowiązek przechowywania zapisu monitoringu miejsca magazynowania lub składowania odpadów przez miesiąc od daty dokonania zapisu. Nośnik musisz przechowywać i zabezpieczać w pomieszczeniu stanowiącym odrębną strefę pożarową.
Obraz lub jego kopię musisz udostępnić na rządnie organu uprawnionego do kontroli w zakresie gospodarki odpadami, czyli:

 • sądu, prokuratury,
 • policji,
 • krajowej administracji skarbowej,
 • straży granicznej,
 • agencji bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • centralnego biura antykorupcyjnego.

Monitoring powinieneś prowadzić przy użyciu urządzeń technicznych, kamer zapewniających:

 • monitoring odpadów przez całą dobę,
 • identyfikację osób przebywających w miejscu magazynowania odpadów.

Monitoring odpadów niebezpiecznych Śląsk

Moja rada

Pamiętaj, aby przechowywać i zabezpieczać zapis tak, by nie miały do niego dostępu osoby nieupoważnione, by nie utracić zapisu np. wskutek kradzieży lub zniszczenia.

Zapisy rozporządzenia

Zgodnie z nowym rozporządzeniem monitoring musisz zainstalować w taki sposób, aby umożliwiał rejestrowanie obrazu obejmującego całą powierzchnię magazynową lub składowanych odpadów. Należy uwzględnić także drogi odjazdowe (wewnętrzne) do 15 m od krawędzi zewnętrznej odpadów, oraz pas zewnętrzny otaczającym miejsce magazynowania lub składowania odpadów o minimalnej szerokości 5 m, jeżeli posiadasz tytuł prawny od tego pasa.

Gdy monitorowana powierzchnia wynosi ponad 2 h wówczas możesz rejestrować obraz obejmujący pas o minimalnej szerokości 15 m (liczony poziom od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów od wewnątrz).
W przypadku magazynowania lub składowania odpadów w pomieszczeniu zamkniętym, dopuszcza się rejestrację obrazu magazynowanych lub składowanych odpadów do granicy ścian wewnętrznych pomieszczenia, bez pasa otaczającego miejsce magazynowania lub składowania odpadów przy jednoczesnej rejestracji obrazu bramy wjazdowej i wyjazdowej do tego pomieszczenia.

W przypadku magazynowania lub składowania odpadów w zbiornikach, w tym w silosach, które
nie są przystosowane do przebywania w nich ludzi, obraz rejestruje się w promieniu 5 metrów od wlotu do zbiornika lub wylotu ze zbiornika, liczone od wlotu do zbiornika lub wylotu ze zbiornika z drogami dojazdowymi (wewnętrznymi) do odległości 15 m od zbiornika, w tym silosu, o ile droga dojazdowa ma długość minimum 15 m.

Monitoring odpadów palnych (miejsca ich składowania i magazynowania) należy zastosować w przypadku:

 • paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa;
 • papier oraz tektura;
 • tekstylia;
 • odpady wielkogabarytowe z wyłączeniem odpadów metali;
 • tworzywa sztuczne, w tym folię, opony i inne odpady z gumy;
 • drewno i odpady drewnopochodne;
 • odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów
  pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów;
 • odpady wielomateriałowe złożone z materiałów o których mowa w pkt 2, 3, 5 lub 6,
  – system kontroli prowadzi się w taki sposób, aby obraz z kamery rejestrującej był dostępny w czasie
  rzeczywistym przez system teleinformatyczny dla wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
  właściwego dla lokalizacji miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Monitoring składowisk ustawa śmieciowa

System kontroli musi być prowadzony w taki sposób, aby obraz z kamery był dostępny w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny dla WIOŚ właściwego dla lokalizacji miejsca magazynowania lub składowania odpadów palnych. Dostępność obrazu w czasie rzeczywistym musisz zapewnić przez udostępnienie właściwego WIOŚ loginu i hasła do systemu kontroli.
Parametry techniczne urządzeń systemu kontroli powinny być zgodne z normą PN-EN62676-4:2015-06 „Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach” – Część 4: „Wytyczne stosowania”. Oznacza to m.in., że musisz: stosować kamery stacjonarne:

 • dostosowujące się automatycznie do panującego oświetlenia,
 • urządzenia mające możliwość odtworzenia i zatrzymania obrazu podczas jego wyświetlania,
 • wykonanie kopii i pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz określanie miejsca, daty, czasu, zarejestrowanych zdarzeń i czynności.

Napięcie zasilające system rejestracji obrazu zabezpiecza się przed nieoczekiwanym zanikiem, z podtrzymaniem przez okres co najmniej 2 godzin.

UWAGA!

Przerwy w rejestracji obrazu mogą nastąpić tylko podczas prac konserwacyjnych (2 dni w roku po poinformowaniu WIOŚ z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem).
Informację o prowadzeniu wizyjnego systemu kontroli musisz umieścić przy wejściu na teren miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Wniosek o zmianę

Będąc przetwarzającym, zbierającym lub zarządzającym składowiskiem odpadów, masz obowiązek zmiany warunków posiadanego zezwolenia. Właściciel odpadów, który przed 5 września 2018r. uzyskał zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany do 4 września 2019r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji – celem jej dostosowania do nowych przepisów. Jeżeli taki wniosek nie zostanie włożony, to zezwalanie wyginie, nieżalenie od terminu, na jaki było wydane.

Podstawa prawna

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz U. z 2018 r. poz 1592). Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Jeżeli chciałbyś bym pomógł Ci w stworzeniu systemu monitoringu odpadów zgodnego ze wszystkimi wymogami nowej ustawy śmieciowej to skontaktuj się ze mną już teraz.

darikom systemy zabezpieczen kontakt

PARTNERZY