Zmiana „ustawy odpadowej” zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie obowiązku monitoringu, z uwzględnieniem projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowiska odpadów.

W dniu 5 września 2018 r. weszły w życie (z pewnymi odstępstwami, stosownie do przepisów przejściowych) zmiany określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Jak łatwo wywnioskować z tytułu aktu prawnego, jego clue stanowiły zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej również „Ustawa”).

Pierwszym z przepisów objętych zmianą jest art. 25 Ustawy. Zgodnie z nowym brzmieniem ust. 4 skróceniu (z trzyletniego na roczny) uległ okres, przez który odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów. Co więcej, do artykułu dodano m.in. ust. 4a, zgodnie z którym możliwe jest jednoczesne magazynowanie odpadów dopuszczalne jest w ilości nieprzekraczającej połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów określonej w decyzji administracyjnej uprawniającej do zbierania lub przetwarzania odpadów. Zgodnie zaś z ust. 4b ograniczono możliwości składowania niezanieczyszczonej gleby lub ziemi, przeznaczonych do wykorzystania do celów budowlanych, wprowadzając trzyletni okres dopuszczalnego składowania.

Najważniejsza jednak zmiana dotyczy dalszej części przytoczonego przepisu, w którym dodano ust. 6a-6e, wprowadzające obowiązek wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów – zgodnie z przepisami przejściowymi obowiązek ten wchodzi w życie z dniem 5 marca 2019 r., do tego dnia zatem  posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest zobowiązany do zainstalowania monitoringu spełniającego wymogi prawne tj.:

 1. pozwalający na zapis obrazu całą dobę i identyfikację osób przebywających w miejscu objętym monitoringiem
 2. przechowywany i zapewniający zabezpieczenie zapisu obrazu monitoringu przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży,
 3. zapewniającego przechowanie zapisu obrazu przez miesiąc od daty dokonania zapisu.

Są to jednak wymagania jedynie minimalne – stosownie z wprowadzonym ust. 8a szczegółowe wymagania dla monitoringu ma określić Minister Środowiska w drodze rozporządzenia – obecnie najbardziej aktualnym jest projekt rozporządzenia z dnia 28 listopada 2018 r., przekazany do konsultacji międzyresortowych. Ma ono określać:

 1. wymagania dla prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zwanego dalej „systemem kontroli”;
 2. minimalne wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli;
 3. wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu

W odniesieniu do pkt 1, monitoring odpadów powinien być prowadzony:

 • aby umożliwiał rejestrowanie obrazu obejmującego całą powierzchnię magazynowanych lub składowanych odpadów z drogami dojazdowymi (wewnętrznymi) zlokalizowanymi na terenie zakładu oraz pasem zewnętrznym otaczającym miejsce magazynowania lub składowania odpadów o minimalnej szerokości 5 m, o ile podmiot zobowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł prawny do pasa otaczającego miejsce magazynowania lub składowania odpadów o minimalnej szerokości 5 m. W przypadku gdy obszar magazynowania lub składowania ma powierzchnię powyżej 2 ha, dopuszcza się monitoring obejmujący pas o minimalnej szerokości 15 m liczony poziomo od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów do wewnątrz,
 • (ograniczony monitoring) – z ograniczeniem do granicy ścian wewnętrznych pomieszczeń, w których prowadzi się magazynowanie lub składowanie, w razie prowadzenia tej działalności w pomieszczeniu zamkniętym,
 • w odniesieniu do odpadów posiadających właściwości palne (wymienione w §3 ust. 2 Rozporządzenia m.in. drewno, tworzywa sztuczne i odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych) w sposób umożliwiający dostęp do obrazu w czasie rzeczywistym właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. „Dostęp” odbywa się przez udostępnienie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska loginu i hasła dostępu do systemu kontroli.

W odniesieniu do punktu 2, monitoring musi spełniać następujące warunki (określone w §4 Rozporządzenia):

 • parametry urządzeń rejestrujących muszą być zgodne z normą PN-EN 62676-4: 2015- 06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – Część 4: Wytyczne stosowania lub zgodne z normą, która przedmiotowa norma zostanie zastąpiona lub zgodne z jej nowym wydaniem oraz zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia,
 • Do rejestracji obrazu stosuje się kamery stacjonarne typu dzień-noc dostrajające się automatycznie do panującego oświetlenia, które to kamery muszę rejestrować utrwalany w niezmienionej postaci obraz
 • Urządzenia techniczne systemu kontroli muszą umożliwiać wykorzystanie zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z zastosowaniem funkcji zatrzymania obrazu na ekranie podczas jego wyświetlania, a także wykonanie kopii obrazu i pobierania zapisu w formie elektronicznej oraz określenia miejsca, daty, czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności, a także umożliwiać dostęp do podglądu obrazu w czasie rzeczywistym poprzez system teleinformatyczny, za pomocą odpowiedniego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego,
 • co ważne, napięcie zasilające system rejestracji obrazu należy zabezpieczyć przed nieoczekiwanym zanikiem (brak prądu, uszkodzenie linii przesyłowych, celowe działanie wandali), z podtrzymaniem przez okres co najmniej 2 godzin,

Co więcej, dopuszcza się przerwy w rejestracji obrazu wyłącznie w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, z ograniczeniem czasowym do dwóch dni w ciągu roku i to pod warunkiem poinformowania właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Powyższe wymagania dotyczą również przypadku rejestracji obrazu z systemu kontroli w tzw. „chmurze”.

W odniesieniu do pkt 3, zarejestrowany obraz przechowuje się na elektronicznym nośniku informacji (np. dysku twardym), którego pojemność winna pozwalać na przechowywanie obrazu przez okres co najmniej miesiąca od daty dokonania zapisu – po tym upływie obraz może ulegać automatycznemu zniszczeniu. Nośnik powinien być przechowywany i zabezpieczony, z zachowaniem środków określonych w §6 ust. 3-6 Rozporządzenia, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z założeniami projektu Rozporządzenia, ust. 4-6 wejdą w życie dopiero w dniu 22 lutego 2021 r. Należy podkreślić, iż przy wejściu na teren miejsca magazynowania lub składowania odpadów objętym systemem kontroli, umieszcza się informację o prowadzeniu wizyjnego systemu kontroli.

Czym grozi brak monitoringu miejsc magazynowania lub składowania odpadów? Prowadzenie działalności w tym zakresie będzie traktowane jak naruszenie art. 194 ust 5 Ustawy, z godnie z którym za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów wymierza się karę od 1000 do 1 000 000 zł – wysokość kary zależy od ilości i właściwości odpadów, a także możliwości wystąpienia zagrożeń dla ludzi lub środowiska oraz okoliczności naruszenia przepisów.

Oprócz powyższych, zmianie uległy następujące przepisy Ustawy – art. 32 ust 2-5, art. 41a ust. 1-2 i 4-6, art. 42 ust. pkt 4 i ust 2 pkt 5, art. 43 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 5, art. 46 ust. 1 pkt 3, art. 47 ust. 1 -2, 5 i 7, art. 168, art. 194 ust. 1 pkt 4, dodano zaś art. 32 ust. 1a, 1b, 5a, 6a i 6b, art. 41a ust. 1a, 3a, 4a, 5 a i 7-9, art. 41b, art. 42 ust. 2 pkt 13b, 3a-3c, ust. 4a-4e, art. 43 ust. 1  pkt 6a, ust. 2 pkt 7b, ust. 7-9, art. 46 ust. 1a-1f, art. 48a, art. 194 ust. 4-7, art. 194a, jak i również załącznik nr 6  do ustawy dotyczący sposobu obliczania administracyjnej kary pieniężnej.

Tekst opracowany przez Kancelaria Radców Prawnych IURATOR T. Smolczewski i Wspólnicy. Sp.j.

Skontaktuj się w wygodny dla Ciebie sposób. Przejdź do zakładki:

Kontakt

zadzwoń już teraz:

Tel. 606897482

lub napisz przez Messenger: 

Messenger

PARTNERZY